Onze visie

Visie

Op IKC Koningin Wilhelmina moet iedereen tot z'n recht kunnen komen. Dat betekent o.a. dat de leerkracht c.q. medewerker het unieke karakter van elk kind respecteert en de talenten en mogelijkheden van ieder kind probeert tot ontwikkeling te brengen. We streven ernaar, dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We verwachten van de ouders / verzorgers, dat zij de identiteit en de afspraken van de school respecteren. In het onderwijsaanbod, richten we ons op de totale ontwikkeling van het kind. We willen  de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen. De tijd die daarbij vrij komt, willen we benutten door kinderen met speciale (onderwijs) behoeften meer begeleiding en ondersteuning te geven.

De kernwaarden die IKC Koningin Wilhelmina hierbij belangrijk vindt zijn: veiligheid, vertrouwen, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, verbinding en betekenisvol spelen en samenwerken. Vanuit deze kernwaarden hanteert  IKC Koningin Wilhelmina onderstaande onderwijsvisie bestaande uit drie basisprincipes:

Relatie: “verbinden”

Op IKC Koningin Wilhelmina streven wij naar samen leren én samen leven. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk. Contact met ouders is  van invloed op een optimale ontwikkeling van het kind. De relatie tussen de leerkrachten en de kinderen is van groot belang. De leerkracht is betrokken. Binnen deze relatie zorgt de leerkracht er voor dat een kind zich gezien en welkom voelt, dat het kind er mag zijn. Dit doet de leerkracht door het kind vooral positief te benaderen, waarbij er goed gekeken wordt naar de specifieke kwaliteiten van ieder kind.

Daarnaast is er ook veel aandacht voor de relatie tussen de kinderen onderling en de sfeer in de groep. Wij zijn van mening dat een school meer is dan leren alleen: op school leer je ook dat je onderdeel bent van de maatschappij en dat begint in het klein, in de klas. Daar leren de kinderen dat zij een eigen verantwoordelijkheid dragen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigen oplossingen kunnen bedenken. Maar ook samenwerken en het hebben van respect voor de ander en de omgeving zijn vaardigheden die centraal staan.

Competentie: “leren”

Voor het vervullen van deze basisbehoefte stellen wij onszelf vragen als: Wat kan een kind en hoe sluiten wij hierbij aan? Wat zijn de kwaliteiten van het kind? Hoe kan een kind uitgedaagd worden en nieuwsgierig blijven? Hoe kan een kind verder geholpen worden als iets nog moeilijk is? Werken met competentie betekent: werken op eigen niveau. Dit wordt op onze school bereikt doordat in iedere groep de basisstof op verschillende niveaus wordt aangeboden, hierdoor krijgen kinderen de gelegenheid op hun eigen niveau en tempo de lesstof en vaardigheden te verwerken en eigen te maken.

Autonomie: “richting geven”

Wij wijzen onze leerlingen er op dat zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Er wordt hen geleerd dat zij een eigen verantwoordelijkheid dragen en dat een actieve en gemotiveerde houding van groot belang is voor de voortgang van het leerproces. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren dat doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en eigen inzet onmisbaar zijn om te slagen in het verdere leven en in de maatschappij.

MOTTO
Wereldwijs groeien