Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad hebben ouders en personeelsleden zitting. 
Het belangrijkste doel van de MR is dat belanghebbenden mee kunnen praten of mee kunnen beslissen over onderwerpen die de school aangaan, zoals het schoolplan, de organisatie van de school, personeelsbeleid, etc. 
Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. 
Daarnaast is de MR belangenbehartiging. In het onderwijs gaat het dan om de belangen van personeel, ouders en leerlingen bij verschillende onderwerpen. Daarbij gaat het dan niet om het belang van het individu, maar om de gevolgen voor het personeel of voor de leerlingen van school.
Ook kwaliteitsbevordering is een taak van de MR. Immers door mee te praten en mee te denken komen aspecten van een bepaald onderwerp aan de orde en dit kan het eindresultaat alleen maar ten goede komen.
Voor het goed functioneren van de MR  moet de MR weten wat er leeft onder ouders en personeel van de school. Op die manier kunnen beter gedragen beslissingen worden genomen.
U mag als ouder de MR  vragen stellen of om uitleg van beslissingen vragen.
Leden van de medezeggenschapsraad staan in de schoolgids op de adressenlijst in hoofdstuk 12 vermeld.

Naast de MR van de school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen van PCBO Leeuwarden e.o. Deze raad houdt zich met het beleid van de stichting bezig.