Verlof

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Het lesrooster, het vakantierooster en de marge uren zijn zo opgesteld, dat alle leerlingen aan de leerplichtwet voldoen. Zouden de leerlingen extra vrije dagen krijgen, dan zouden ze wettelijk gezien te weinig uren maken. Of met andere woorden: ze zouden niet aan de leerplichtwet voldoen. En formeel gezien is dit een, voor de ouders, strafbaar feit. De ouders mogen de kinderen dus niet zo maar thuis houden van school. En wij mogen de leerlingen natuurlijk niet zomaar vrijgeven. 

Nu zijn er een aantal mogelijkheden om wel in aanmerking te komen voor extra verlof:

 • Bij ziekte. 
 • Bij doktersbezoek e.d. Wel wordt van u verwacht, dat afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
 • Bij vervulling van de godsdienstplichten.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de normale lesuren kan plaatsvinden. In de regel kan hier worden volstaan met één dag verlof.
 • Verhuizing. Hiervoor worden maximaal 2 dagen verlof gegeven.
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. Anderhalve dag is hiervoor over het algemeen voldoende.
 • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. Uitgangspunt hierbij is over het algemeen maximaal 3 dagen verlof.
 • Een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 25, 40 en 50 jarig jubileum. Anderhalve dag verlof is hiervoor het maximum.
 • Bevalling van de moeder / verzorgster / voogdes. 1 dag is mogelijk, indien noodzakelijk.
 • Als de werkgever de werknemer verplicht vakantie te nemen buiten de schoolvakanties. Dit moet altijd aangetoond worden met een werkgeversverklaring.
 • Als een ouder op medisch voorschrift op vakantie moet en de kinderen dan wil meenemen. Dit moet altijd aangetoond worden met een medische verklaring. 
   

Dit zijn richtlijnen, welke door de schoolleiding gehanteerd zullen worden bij verzoeken om extra verlof. 

Wanneer u verlof aanvraagt dient u het verlofformulier in te vullen en op school in te leveren. 

U kunt hier het verlofformulier downloaden.

Dit formulier is ook op school verkrijgbaar.